7.2.1 G型底座

图12

G型底座 - 固定在桌子边沿

  • 1.用G形夹将底座固定在桌子边沿
  • 2.用附带的乐高科技件,连接底座和机械臂底部
  • 3.确定稳固后方可开始使用

图13

results matching ""

    No results matching ""