G型底座

适配型号:myCobot 280、myPalletizer 260、mechArm 270

图12

使用说明:

G型底座 - 固定在桌子边沿

  • 1.用G形夹将底座固定在桌子边沿

  • 2.用附带的乐高科技件,连接底座和机械臂底部

  • 3.确定稳固后方可开始使用

图12


results matching ""

    No results matching ""